മഞ്ചകുഴിയിൽ 16.5 സെൻറ് സ്ഥലവും വീടും വിൽപ്പനയ്ക്ക്. മെയിൻ റോഡിൽ നിന്ന് 3 കിലോമീറ്റർ മാറി പോക്കറ്റ് റോഡിനോട് ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന സ്ഥലം

Argent Sale

19,00000

പൈക, മഞ്ചകുഴിയിൽ 16.5 സെൻറ് സ്ഥലവും വീടും വിൽപ്പനയ്ക്ക്. മെയിൻ റോഡിൽ നിന്ന്…

  3   1